1 2 3
Pasanger Terminal EXPO 2014. Barcelona 26,27,28 Marca 2014.   Dalej »   Wiecej
Nowy produkt Airport Management System . dla „portów lotniczych   « Poprzednie   Dalej »   Wiecej
Nowa lokalizacja firmy od 1 września 2012 w Katowicach - centrum   « Poprzednie   Więcej

Dotacja


 

                                     
     

Zapytanie ofertowe
w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w działaniu 1.4-4.1 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka

W związku z planowanym rozpoczęciem projektu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi
tytuł projektu: €žinnowacyjny system AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom€

planowany termin rozpoczęcia prac:  1.06.2010

projekt, ma uwzględniać  następujące moduły:

- zaprojektowanie i wykonanie bazy danych,
- implementacja modelu wymiany danych pomiędzy serwerem,  a bazą
- opracowanie specyfikacji interfejsu użytkownika.
- implementacja modułu planowania rejsów
- opracowanie interfejsu użytkownika umożliwiające ręczne układanie rozkładów
- implementacja modułu informacji o statusie rejsów
- algorytm powiązania osób z rejsami
- implementacja modułu rendersów
- opracowanie algorytmów generujący rozkłady pracy
- implementacja modułu planowania i wizualizacji płyty postojowej
- testowanie modułu  
- wykonanie testów interfejsu

Pełny opis, przedstawiający szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia dostępny jest w siedzibie firmy. Prosimy o kontakt w celu jej udostępnienia drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez odbiór osobisty.

Złożona oferta powinna zawierać‡:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Datę sporządzenia,
  • Cenę całkowitą netto i brutto,
  • Czas realizacji poszczególnych etapów projektowania,
  • Termin ważności oferty,
  • Warunki i termin płatności,
  • Podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,

- nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych

- nie dopuszcza się składania ofert warunkowych i wariantowych

- wszelkie koszty związane z udziałem oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi oferent.


oferta może być przesłana:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata.darmolinska@terkom.aero
- za pośrednictwem poczty na adres: Terkom, ul. Mickiewicza 2, 42-700 Lubliniec, z dopiskiem oferta dla programu 1.4-4.1 innowacyjny system AMS. Oferty można również składać bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Mickiewicza 2 w Lublińcu.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.05.2010r.
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nie później niż dnia 30.05.2010 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (100%).

Zakup zewnętrznej usługi programistycznej - szczegóły w załączonym zapytaniu 

projekt współfinansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.

www.parp.gov.pl

 

 
Copyright ©2016 Terkom.Aero & IzzyWebsite.com